Årsmøte

Styret inkaller til ordinært Årsmøte 11. februar 2020 kl 18

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret innen 28.01.2020 kl 18.

Saksliste og saksdokumenter blir lagt ut på denne siden 1 uke før møtet, dvs 04.02.2020.

Stemmeberettigede er de som har betalt medlemsavgiften 1 måned før årsmøtet, dvs 11.01.2020.

Vel møtt!

Mvh Styret

Forretningsorden ved Årsmøte

  1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
  2. Protokollen føres av en forhåndsvalgt referent.
  3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
  4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
  5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
  6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
  7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
  8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.