Innledning

Virksomhetsplan for SK Poseidon ble godkjent første gang på årsmøtet den 14.03.2016 etter en forutgående prosess der hele klubben var involvert i arbeidet med å definere vår visjon, vårt verdigrunnlag og vår virksomhetside.

Det er klubbens ønske at denne planen skal være et tydelig uttrykk for hva slags klubb vi ønsker å ha, og denne planen skal være et arbeidsdokument som følger oss i all planlegging av klubbens virksomhet. Hele virksomhetsplanen revideres etter behov, mens handlingsplanen tas opp til fornyet behandling på hvert årsmøte.

Historikk og status

Svømmeklubben Poseidon ble stiftet i 1950 og er en av Telemarks største svømmeklubber med over 200 medlemmer. Klubben har et godt elitenivå, samt god bredde og rekruttering. Vi har profesjonelle og dyktige trenere i tillegg til et engasjert styre og en arbeidsom foreldregruppe. Sammen skaper vi en svømmeklubb med stor aktivitet. Klubben har det meste av sine aktiviteter lokalisert til Heistadhallen i Porsgrunn kommune.

Medlemsutvikling

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kvinner 265 211 160 180 201 97 144 126
Menn 281 242 167 189 186 138 135 136
Totalt 546 453 32 369 387 235 279 262

Organisering av SK Poseidon

SK Poseidon har et styre som består av syv faste medlemmer og et varamedlem. Styret velges på årsmøtet. Årsmøtet velger leder og nestleder, resten av styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger i tillegg en valgkomité.

Styret består av:

 • leder
 • nestleder
 • økonomiansvarlig
 • sekretær
 • sportslig leder
 • 2 styremedlemmer
 • 1 varamedlem

Styrets oppgaver:

 • Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, samt en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse
 • Representere klubben utad
 • Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen

Sportslig utvalg består av:

 • Sportslig leder
 • Hovedtrener
 • Oppmann
 • Reiseansvarlig
 • Medlem

Sportslig utvalg er styrets forlengede arm i den sportslige satsingen. Sportslig utvalg har ansvar for:

 • Utarbeide sportslig plan
 • Mål for det sportslige nivået i klubben
 • Følge opp og evaluere klubbens målsettinger
 • Holde den røde tråden ned gjennom hele klubbens partistruktur
 • Rammen for klubbens trenerforum
 • Ansettelser av hjelpetrenere
 • Terminlisten
 • Planlegge og gjennomføre treningsleir for alle partier og utenbys stevner inkludert reise og
  overnatting
 • Gjennomføre foreldremøte som fokuserer på de sportslige planene for halvåret (2 ganger/år
  for alle partier)

Under sportslig utvalg skal det være et trenerforum. Trenerforumet ledes av hovedtrener. Det er totalt en hovedtrener i Poseidon med ansvar for alle partier.

Trenerforumet skal ha følgende oppgaver:

 • Sørge for kontinuitet i partistrukturen herunder sørge for et høyt faglig nivå på trenerne.
 • Gjennom hovedtrener sørge for at det faglige nivået blir implementert og fulgt opp på hvert parti.
 • Kommunikasjon på tvers av partiene
 • Planlegge og kommunisere treningsplaner (også for høytider)
 • Melde inn hallbehov til styret
 • Evaluere målsettinger
 • Evaluere krav for de ulike partiene
 • Innplassering av svømmere på ulike partier og til enhver tid oppdaterte medlemslister for alle partier.

Kursutvalget består av:

 • Leder kursutvalg
 • Leder kursvirksomhet
 • Medlem

Kursutvalget har ansvar for kursaktiviteten som tilbys av klubben. Dette innebærer:

 • Se til at klubben følger opp forpliktelsene i Norges Svømmeskoleavtalen
 • Ansvar for drift av kursvirksomheten i henhold til budsjett
 • Kontroll og kommunikasjon med leder kursvirksomhet. Se til at oppgaver definert i
  stillingsbeskrivelse blir utført.
 • Ansette instruktører (sammen med leder kursvirksomhet)
 • Rapportering til styret
 • Gjennomføre livredningskurs en pr. gang/år for trenere og instruktører
 • Videreutvikling av kurstilbudet klubben tilbyr
 • Melde inn hallbehov til styret

Sosial- og kommunikasjonsutvalget består av:

 • Leder
 • Klubbtøyansvarlig
 • 2 medlemmer
 • Alle partier skal være representert i sosialutvalget

Oppgaver for Sosial- og kommunikasjonsutvalget:

 • Arrangere jule- og sommeravslutning
 • Lage kafé på klubbstevner
 • Sosiale aktiviteter for alle partier
 • Hjemmesiden til Poseidon
 • Oppdatering på sosiale media
 • Sørge for pressedekning av stevner og arrangementer
 • IT ansvar

Dugnadsutvalget består av:

 • Leder dugnadsutvalg
 • Stevneansvarlig
 • Barnas Dag ansvarlig
 • Dommeransvarlig

Oppgaver for Dugnadsutvalg:

 • Dugnadsutvalget skal være et koordineringsorgan for våre store dugnader
 • Arrangere stevne i september og mars
 • Arrangere rekruttstevner
 • Barnas Dag med tilhørende loddsalg
 • Arrangere og organisere andre dugnader
 • Ha oversikt over foreldres engasjement og bidrag til klubben i form av dugnad og verv
 • Stevneleder har en stevnekomite

Økonomiutvalg består av:

 • Leder/økonomiansvarlig
 • Hjemmesideansvarlig
 • Presseansvarlig
 • Sponsor/tilskuddsansvarlig

Økonomiutvalg er ansvarlig for:

 • Utarbeidelse av budsjett og oppfølging av regnskap
 • Drift av svømmernes betalingsløsning og gjøre systemet kjent for foreldre
 • Ansvar for klubbtøy og gjennomføre bestilling, kjøp og utlevering
 • Skaffe nye sponsorer og oppfølging av eksisterende
 • Søke om midler fra relevante stiftelser, fond og myndigheter

Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for:

 • Identifisere og forespørre aktuelle kandidater til styremedlemmer på valg i god tid før årsmøtet
 • Ha oversikt over ressurspersoner i klubben for å sikre at verv blir fylt på best måte
 • Bistå utvalgene med å skaffe medlemmer

Visjon, virksomhetsidé og verdier

Visjon

SK Poseidon skal være blant landets fremste svømmeklubber

Med dette menes:

SK Poseidon skal til en hver tid være blant de fremste svømmeklubbene i landet innenfor områdene svømmeopplæring, konkurransesvømming, trivsel i vann, rekruttering, helse, organisasjon, ledelse og kompetanse.

Virksomhetsidé

Drive svømmeaktiviteter for barn og unge på alle nivåer

Svømmeklubben Poseidon skal gjennom å være foretrukken leverandør av all svømmeaktivitet i Grenland, sørge for en solid rekrutterings- og breddeaktivitet som skaper toppsvømmere i Norge, i en profesjonelt drevet og ledet organisasjon preget av ærlighet, ansvarlighet og inkludering.

Verdier

Våre verdier er:

 • Ærlig
 • Ansvarlig
 • Inkluderende

Med ærlig menes at:

 • Ærlighet skal gjenspeile seg i alt vi gjør/utfører i klubben. Utøvere skal være ærlige og åpne med og mot hverandre.
 • Utøvelsen av svømmeidretten skal skje på ærlig vis. Juks aksepteres ikke.
 • Foreldregruppen skal være ærlige og åpne mot hverandre. Det forventes at man konfronterer hverandre med de utfordringer man har direkte. Man snakker ikke om utfordringer man har med andre til andre enn de det gjelder.
 • Klubbens styre og andre ansvarlige skal lede klubben på en ærlig og redelig måte
 • Alle trenere skal gå foran ved å vise ærlighet og redelighet i alt de sier og gjør i trenergjerningen.

Med ansvarlig menes at:

 • Ta ansvar for de oppgaver man har tatt på seg i klubben. Dette gjelder både foreldre, svømmere og trenere.
 • Svømmere tar ansvar for sin egen trening.
 • Ansvarlighet skal gjenspeiles gjennom måten alle som har en rolle i klubben opptrer på.

Med inkluderende menes at:

 • SK Poseidon skal preges av mangfold. Klubben skal oppmuntre til at klubben inkluderer mennesker uansett etnisk bakgrunn, religion, alder, kjønn og funksjonshemming.
 • Utøverne skal inkludere hverandre på et slikt vis at det bygges en sterk lagånd i klubben. Videre skal det oppmuntres og legges til rette for inkludering på alle klubbens partier.
 • SK Poseidon skal involvere alle klubbens medlemmer til en hver tid. Ingen skjulte agendaer tillates. Med dette menes at det skal legges ned en stor jobb i å involvere gjennom informasjon og kommunikasjon om aktiviteter og beslutninger.

Mål

Hovedmål

Dette betyr at klubben må ha klare delmål for:

 • Norges svømmeskole
 • Sportslig satsing
 • Organisasjon
 • Trenere

For at SK Poseidon skal nå sitt hovedmål må den være blant de fremste svømmeklubbene når det gjelder de ovennevnte satsningsområder.

Delmål (innen 2018)

Svømmeskolen skal ha en årlig 20% vekst i antall betalende kursplasser.

Vi skal ha 5-6 svømmere kvalifisert for individuelle øvelser under UM/jr-NM. Vi skal skape toppsvømmere ved å ivareta bredden på B og C partiet.

Vi skal ha 75% av svømmere mellom 10 og 16 år kvalifisert til LÅMØ.

Våre trenere og instruktører skal følge Norges Svømmeforbunds anbefalinger rundt utdanning, og skal ivareta svømmernes tekniske så vel som sosiale utviklingsbehov.

Vi skal sørge for at den nye svømmehallen oppfyller Poseidon sine behov for fremtiden.

Vi skal ha en organisasjonsmodell der styret er det styrende organ, driftsrelaterte oppgaver skal delegeres til utvalg, og vi skal involvere flere foreldre i drift av klubben.

Handlingsplan

Svømmeskolen

Norges Svømmeskole er Norges Svømmeforbund sin nasjonale plan for svømmeopplæring. Norges Svømmeskole skal tilby svømmeopplæring av høy faglig kvalitet.

Norges Svømmeskole er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet.

Tryggivann.no er en portal for påmelding og administrering av svømmekurs. Tjenesten utvikles og driftes av Norges Svømmeforbund på vegne av alle arrangørklubber. Det fremlegges i handlingsplanen konkrete tiltak på at klubben skal tilby svømmeopplæring i SFO ordningen. Klubben har stor på at denne rekuteringsarenaen er et viktig bidrag for å øke klubbens mål om at
svømmeskolen skal ha en 20% årlig vekst i antall betalende kursplasser.

Delmål: Svømmeskolen skal være et tilbud til alle

Tiltak Hvordan Ansvar Frist Status
Startpakke til barn ved oppstart Leveres ut på foreldremøte leder kursvirksomhet startdagen i gang
Sikre involvering i planer om ny svømmehall i Porsgrunn Styringsgruppe til kommunen Q2-2016 i gang

Delmål: Forbedre svømmeskolen

Tiltak Hvordan Ansvar Frist Status
Bedre struktur i svømmeskolen Alle instruktører skal ha instruktørkurs Kursleder Q3-2016 Pågår. Påmeld, kurs er i februar og april
se/samtale med andre klubber kursansvartdg Q4-2016 Møte med Sandefjord 18.01
Ny daglig leder for svømmeskolen (ansette) styret Q2-2016 Forslag har blitt nevnt og utredes.
Raskere progresjon for barna (Innen 2 kursrunder skal 75% av barna klare «selunge») Bedre gjennomføring av kurs leder kursvirksomhet Q3-2016
Bedre inndeling av tidene slik at barna lettere kan flyttes til neste gruppe leder kursvirksomhet Q2-2016 Pågår
Bedre image Ny hjemmeside kommunikasjonsutvalg Q3-2016 tilbud/sponsor er på plass
Være aktiv i sosiale media leder kursvirksomhet Q2-2016 Pågår
Innen 2 kursrunder skal 75% av barna klare «selungen» merket. leder kursvirksomhet Q3-2016
Økt foreldreengasjement også i svømmeskolen Rekruttere foreldre for å bidra med noe små oppgaver leder kursvirksomhet Q2-2016 Vil bli iverksatt på neste foreldremøte

Delmål: 20% flere barn i svømmeskolen sammenlignet med 2015

Tiltak Hvordan Ansvar Frist Status
Bedre struktur i svømmeskolen Arrangere svømmekurs i helgene leder kursvirksomhet Q3-2016 Ikke begynt, har forespørsel fra kommunen
Oppstart svømmeskole på Kjølnes leder kursvirksomhet Q3-2016 Merethe & Ingerid er i dialog med kommunen
Oppstart svømmeskole på Stridsklev leder kursvirksomhet Q3-2017
Inngå et samarbeid med Skien svømmeklubb leder kursvirksomhet Q3-2016 avtale er ferdig til å signere
Kortere gjennomløpstid pr barn (fra start til slutt) Fokusere på kurs med to kurskvelder/uke leder kursvirksomhet Q3-2016 forslag
Etablere og utvide andre kurstilbud Svømmeaksjonen (Gjensidigestiftelsen?) leder kursvirksomhet er gjort
Kurs tilpasset “pauser” i andre idretter leder kursvirksomhet Q1-2018
svømmeopplæring SFO heistad leder kursvirksomhet Q3-2016
Rekruttering Besøk skoler/barnehager/SFO lederansvarlig blir gjort hvert år
Skolemesterskap som årlig event svømmeskoleansvarlig/sosial utvalg Q2-2017

Sportslig innhold

Poseidon ønsker å være en klubb med svømmere på nasjonalt nivå. For å få dette til, må vi sørge for gode forhold for elitesvømmerne våre, og tilstrekkelig bredde og kvalitet på A, B og C slik at vi sikrer rekruttering til elitepartiet. For å få dette til er trivsel og miljø i klubben en nøkkel, slik at svømmerne har en sosial ramme som bygger opp under et ønske om å utvikle seg fra C til elite.

Delmål: 6 svømmere til NM/UM i 2018 (Individuelle krav)

Tiltak Hvordan Ansvar Frist Status
Etablere et eliteparti med høy kvalitet Definere krav til overgang til elitepartiet basert på innfridde tids-/poengkrav, f.eks:
oppnådd to kvalifiseringskrav til NM/UM
Antall poeng
Oppmøtekrav
Sportslig utvalg – Hovedtrener bør komme med forslag Q2-2016
Revidering av krav til A-elite. Fordeling A og A elite skal være 2:1. På sikt skal elite bestå av NM/UM svømmere Sportslig utvalg Q1-2017
Hospiteringsordning på elite for svømmere fra A som ønsker å øke treningsmengden, inntil de oppnår kravet til elite Sportslig utvalg Q1-2017
Kvalitet og bredde for A, B og C Revidere krav for overgang til A Sportslig utvalg Q3-2016
Revidere krav for overgang til B Sportslig utvalg Q3-2016
Revidere krav for overgang til C Sportslig utvalg Q3-2016
Felles sosialt samhold for alle partier Felles sosialt samhold for A og elite:
felles treningssamlinger, og mikses ved innkvartering.
Sportslig utvalg Q3-2016
B og C har treningssamling på samme sted som A i høstferien (vinterferie, juletrening) Sportslig utvalg Q3-2016
Partivise tema-aftener med sosialt tilsnitt (f.eks teknikk-studier, kosthold, mental trening etc) Hovedtrener/sosial- og kommunikasjonsutvalg Q3-2017
Trener har ansvar også for sosialt samhold Hovedtrener Q2-2016
Rekruttering Sikre svømmeskolen som en arena for rekruttering til treningspartiene – handlingsplan inn i sportslig plan Svømmeskoleansvarlig/sportslig leder Q3-2017

Delmål: Arrangere stevner

Tiltak Hvordan Ansvar Frist Status
Arrangere LÅMØ/ÅM/NM i 2019/20/21 Lage en tidsplan for å søke om arrangementer Dugnadsutvalget Q3-2016
Arrangere rekruttstevner Videreføre karusell (Poseidon, Fyresdal, Kragerø, Larvik, Skien) Sosialgruppa Q2-2016
Arrangere rekruttstevne i Heistadhallen i henhold til plan for karusell Sosialgruppa Q2-2017 Stevnet har vært i 2016
Ha en base med nok dommere Utdanne en base med tilstrekkelig antall dommere Dommeransvarlig Q3-2016
Opprettholde tilstrekkelig antall dommere Dommeransvarlig Q4-2017

Delmål: SK Poseidon skal til enhver tid ha høy kompetanse på sine trenere (på høyde med de aller beste klubbene i Norge). Kompetansen skal være meget høy faglig og sosialt.

Tiltak Hvordan Ansvar Frist Status
Trenerne må ledes av en person med god forståelse for innholdet i en trenerjobb. Leder av sportslig utvalg skal styre trenerne. Styret Q1-2018
Alle trenere skal ha trenerutdanning. Gjennomføre trenerutdanning i Norges Svømmeforbund sin regi Sportslig utvalg Q4-2017
A og elite trenere skal ha trener 2 utdanning Hovedtrener Q2-2017
B og C trenere skal ha trener 1 utdanning Hovedtrener Q2-2017
Tydelige krav og forventninger til trenere Det utarbeides klare måltall for alle trenere på alle partier. Hovedtrener Q4-2016 Det skal kjøres faste evaluerings møter med de aktuelle trenere hvor måltallene blir lagt til grunn for møtet
Definere krav til trenernes engasjement på bassengkanten. Høy involvering i hver enkelt svømmer. Hovedtrener Q4-2016 Motivasjon og oppfølging. Kombineres med måltavlen
Trener har ansvar også for sosialt samhold. Utvikling av miljøet på treningspartiene skal inkluderes i sportslig plan. Hovedtrener Q2-2017
Ansette de rette trenerne Det må utarbeides en klar økonomisk plan for finansiering av trenerkostnader. Økonomiutvalg Q3-2016

Organisasjon

Poseidon er en klubb som baserer seg på frivillig innsats. For å få til drift av klubben er av avhengig av at foreldre engasjerer seg. For å reduserer belastningen på den enkelte er det et mål at flest mulig foreldre bidrar.

Styret i Poseidon har det overordnede ansvaret for drift av klubben. Det er opprettet 5 utvalg for å avlaste styret. Utvalgene skal operere på vegne av styret med et tydelig mandat. Utvalgene rapporterer inn til styret.

Ved normal drift avholdes månedlige styremøter. Spesielle saker kan føre til økt møtefrekvens.

Delmål: Effektiv drift av klubben

Tiltak Hvordan Ansvar Frist Status
Utarbeidelse av rollebeskrivelser, ansvarsbeskrivelser og kommunikasjonsveier for styret og utvalg Lage rolle- og ansvarsbeskrivelser for styrets medlemmer Styreleder Q3-2016 Årshjul med ansvarlig og en oversikt over styrets oppgaver finnes.
Utarbeide mandat for alle utvalg og andre roller i klubben Styreleder Q3-2016 Påbegynt, finnes arbeidsbeskrivelser for en del oppgaver
Utarbeide arbeidsbeskrivelser for de viktigste oppgavene i klubben Styreleder Q4-2016
Definere KPIer som utvalgene skal rapportere inn til styret Styreleder Q3-2016
Lage en plan for rapporteringsfrekvens fra utvalg til styret Styreleder Q4-2016
Arbeidsbeskrivelser tilgjengelig for klubbens medlemmer Hjemmesideansvarlig Q4-2016
Øke kompetansen til klubbens nøkkelpersoner Etablere kompetanse- og opplæringsplan for ulike roller i klubben (styre, valgkomite, utvalg) Styreleder Q2-2017
Sikre at informasjon om kurs fra idrettskretsen er tilgjengelig Styreleder Q2-2017
Sikre rette personer inn i styret og utvalg Definere behov for kompetanse i ulike verv Styreleder Q2-2017
Kurs i valgkomitearbeid for medlemmer av valgkomite Valgkomite Q4-2016
Kartlegge ressursbasen i klubben (foreldrene) Valgkomite Q3-2017

Delmål: Minst 50% av foreldre på klubbens treningspartier skal bidra til klubbens daglige drift i løpet av året, enten i formelle oppgaver, faste eller midlertidige utvalg.

Tiltak Hvordan Ansvar Frist Status
Fordele oppgaver ut på flere Oppdatert medlemsregister med kontaktinformasjon på foreldre Sekretær Q1-2016
Ha en progresjon i tyngde på verv som samsvarer med barnas innplassering på partier. A/elite partiet har et særskilt ansvar Leder Dugnadsutvalg Q4-2016
Føre oversikt over foreldres involvering i klubben Leder Dugnadsutvalg Q2-2017
Økt foreldreengasjement

Skape samhold i klubben for å øke foreldreengasjementet

Lage en oversikt over klubbens dugnadsoppgaver Leder Dugnadsutvalg Q3-2016
Innføre poengkrav og poeng for dugnadsinnsats Leder Dugnadsutvalg Q1-2017
Engasjere fra dag 1 Leder Dugnadsutvalg Q1-2017
Trenere er sparringspartner for valgkomiteen – trenerne må ha en dialog med foreldrene som danner grunnlag for innspill til valgkomite Q1-2017 Hovedtrener
Økt kjennskap til foreldres bakgrunn og muligheter for engasjement Dugnadsutvalg Q4-2016
Bruke sommer og juleavslutning som arena for å bli kjent med foreldre Leder Dugnadsutvalg Q4-2016

Delmål: Bedre kommunikasjon

Tiltak Hvordan Ansvar Frist Status
Oppdatert hjemmeside Tydelig informasjon om innmelding
og kurspåmelding
Hjemmesideansvarlig Q4-2016
Oppdaterte sider om treningspartier Hjemmesideansvarlig Q3-2016
Informasjon fra klubb til nye medlemmer Informasjonsmail/-brosjyre til nye medlemmer om forpliktelser og praktisk informasjon rundt trening, stevner og dugnad Sekretær Q4-2016
Synliggjøring av hvor viktig dugnadsarbeid er for økonomien i klubben Økonomiansvarlig Q4-2016
Oppdatert medlemsregister Trenere sørger for å få innmeldingsskjema fra nye svømmere Hovedtrener Umiddelbart i gang
Trenere gir informasjon til sekretær om flytting av svømmere mellom partier Hovedtrener Umiddelbart i gang
Informasjon fra klubb til medlemmer/svømmere Opprette facebook-grupper som foretrukket informasjonskanal mellom klubb og foreldre/svømmere Sekretær Q2-2016

Delmål: Være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å få bygget ny svømmehall i Porsgrunn kommune.

Tiltak Hvordan Ansvar Frist Status
Utpeke 1 fast person fra SK Poseidon som skal være klubbens representant mot kommunen. Kontaktperson må holde seg kontinuerlig oppdatert på anleggsutvikling Kontaktpersonen skal være fast medlem av arbeidsgruppen til kommunen. Dette sikres ved at klubben kontakter kommunen og oppgir navn på kontaktpersonen og sørger for at vedkommende blir innkalt til alle arbeidsmøter. Leder ASAP Utført.
Klubben har allerede en representant som har ansvaret for «hallprosjektet»
Kontaktpersonen sørger selv for å øke sin kompetanse gjennom NSF sitt anleggsprogram. Kontaktperson Fortløpende Klubben er ajour med dette.
SK Poseidon må utarbeide sin egen kravspek. På bakgrunn av ønsker og mål. Kravspek utarbeides med innspill fra klubb og NSF. Kravspek. brukes som arbeids – og måldokument mot kommunen. Forankret i de mål Poseidon har satt seg i denne planen. Kontaktperson/styret Fortløpende

Evaluering av planen

Handlingsplanen skal evalueres og justeres hvert år. Det gamle og det nye styret kommer sammen i felles styreseminar etter årsmøte, for å gå gjennom planen og forankre den i hele klubben.

Implementering og organisering av klubbutviklingsprosjektet for SK Poseidon

 1. Fremtidig organisering av klubbutviklingsprosjektet anbefales organisert som et prosjekt. Dette innebærer at styret oppnevner en ansvarlig person som følger prosjektet over en 2 års periode og rapporterer til styre om fremdrift i.f.t. virksomhetsplanen.
 2. Ansvarlig person i styret skal ha med seg en arbeidsgruppe som oppnevnes av styret ut fra et definert behov om antall personer og kompetanse. Styret er formell eier av prosjektet, men arbeidsgruppa fasiliteter styret med løpende oppgaver i forbindelse med etablering og implementering av virksomhetsplanen for SK Poseidon.
 3. Arbeidsgruppen skal etableres innen 01.05.2016 og ansvarlig for dette arbeidet er styret.
 4. Arbeidsgruppens oppgaver skal være:
  • Avholde, i samarbeid med styret, et foreldremøte på alle partiene om virksomhetsplanens innhold med mål om å ansvarliggjøre og rekrutter inn sentrale personer til gjennomføring av virksomhetsplanen.
  • Etablere og formalisere/videreutvikle utvalgene med utarbeidelse av rutiner og arbeidsinstrukser. Dette arbeidet må foregå i samarbeid med de som faktisk har tatt på seg ansvaret for å planlegge og gjennomføre oppgavene.
  • Etablere KPI ‘er, i samarbeid med utvalgsleder, for hvert utvalg som på sikt skal rapporteres til styret.
  • Løpende evaluering og overvåking av virksomhetsplanens fremdrift i prosjektperioden.