Styret

Klubben drives av et eget Styre som er klubbens øverste ledelse. Styret har ansvaret for å utvikle klubben og samtidig føre kontroll med klubbens økonomi. Styret definerer retningslinjer for hvordan klubbens aktiviteter skal driftes og følger opp klubbens målsetninger og planer.

Styret er også ansvarlig for å følge opp de vedtak som besluttes av årsmøtet, og som er fastsatt i klubbens vedtekter.

En av styrets hovedoppgaver å legge til rette for et godt sportslig tilbud. Dette gjøres gjennom å følge opp, koordinere og være et bindeledd mellom de ulike aktivitetstilbudene.

Styret skal også koordinere/administrere virksomheten og sikre god kommunikasjonsflyt. I tillegg kan det være nødvendig å legge til rette for nødvendig kompetanse blant alle instruktører. Styret sørger for oppfølging av at alle lagledere og trenere har nødvendig politiattester og følger klubbens interne retningslinjer.

Hovedtrener

Hovedtrener har det sportslige ansvaret for klubben. Hovedtrener definerer kriterier og målsetninger i de ulike partiene og har ansvar for treningsopplegg og trenere.

Trenere

Våre trenere og instruktører har opplæring fra Norges Svømmeforbund. (NSF) Opplæringen er litt ulik dersom man er trener eller instruktør. Opplæringen gjennom NSF er også tilpasset den type svømmeaktivitet man skal undervise i.

Politiattest

Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.