Vedtekter for Svømmeklubben Poseidon (SK Poseidon), stiftet 8. juni 1950, vedtatt 21. mars 2017.

I. Innledende bestemmelser

§ 1 Formål

 1. Svømmeklubben Poseidons formål er å drive svømming organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 3. SK Poseidon skal fremme svømmeopplæring og konkurransesvømming i kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble. Klubbens mål skal være å gi et godt treningstilbud til flest mulig interesserte i et hyggelig miljø.

§ 2 Organisasjon

 1. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 2. Klubben er medlem av Norges Svømmeforbund.
 3. Klubben er medlem av NIF gjennom Telemark idrettskrets, hører hjemme i Porsgrunn kommune, og er medlem av Porsgrunn idrettsråd.
 4. Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.
 5. Klubbens øverste organ mellom årsmøtene er klubbens styre («Styret»)

§ 3 Medlemmer

 1. Alle som aksepterer klubbens regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.
 2. Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
 3. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
 4. Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og vedtak.
 5. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Utmelding pr e-post er å regne som skriftlig. Unntatt fra dette er medlemmer som er blitt medlem ved påmelding til kurs, disse blir automatisk utmeldt ved kursslutt og senest innen neste årsmøte, med mindre de fortsetter som aktiv svømmer.
 6. Styret i SK Poseidon kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder treningsavgift for to år eller avgifter/egenandeler tilsvarende to års treningsavgift, kan fratas sitt medlemskap i klubben og strykes fra lagets medlemsliste.
  1. Styret i SK Poseidon kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg.
   Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
  2. Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
  3. Ved fratakelse av medlemskap kan SK Poseidons vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til SK Poseidons styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. SK Poseidons vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
   SK Poseidon fører elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
   medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. Styret plikter å holde medlemslistene oppdaterte til enhver tid.

§ 4 Medlemskontingent/treningsavgift og avgifter

 1. Medlemskontingent/treningsavgift fastsettes av årsmøtet. Dette inkluderer også eventuelle familie-, firma- eller sponsor-rabatter.
 2. Avgifter/egenandeler utover medlemskontingent kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud, som for eksempel, men ikke begrenset til, startkontingent på stevner.

II. Tillitsvalgte og ansatte

§ 5 Kjønnsfordeling

 1. Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i klubben skal det velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
 2. Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
 3. Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
 4. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 1. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
 2. Arbeidstakere i klubben har ikke stemmerett på ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke eventuelle utøvere med utøverkontrakt og medlemskap i klubben.
  En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
 3. En person kan ikke ha tillitsverv i SK Poseidon dersom denne også innehar tillitsverv i andre klubber/lag som driver med svømming og som må forventes konkurrere med SK Poseidon i konkurranser.
 4. Forslagsrett:
  1. Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
  2. Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
  3. Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
  4. Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
  5. Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.
 5. Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget. Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

 1. En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
 2. En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 3. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.
 4. Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er utøver med kontrakt og medlemskap i klubben, og er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til SK Poseidons styre.
 5. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
 6. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben

 1. En person som har en avtale med SK Poseidon som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av klubben er ikke valgbar til verv innen klubben eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk enhet med økonomiske interesse i driften av klubben. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.
 2. Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
 3. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
 4. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 9 Inhabilitet

 1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
  1. når vedkommende selv er part i saken.
  2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
  3. når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
  4. når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
 2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som
  er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
 3. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben.
 4. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene, ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
 5. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
 6. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
 7. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil.
  Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.
 8. Bestemmelsen gjelder ikke på klubbens årsmøte.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 1. Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 2. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling, eksempelvis e-mail, eller ved fjernmøte, eksempelvis telefonmøte eller videokonferanse. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
 3. Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter; Godtgjørelse

 1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
 2. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
 3. Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. Økonomi

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 1. Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapet skal følge kalender året. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
 2. Dersom klubbens årlige omsetning er under kr 5 millioner følges NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Med virke fra første år med omsetning over kr 5 millioner, skal klubben følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. SK Poseidon må velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
 3. Klubbens bankkonti disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
 4. På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
 5. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.
 6. Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån, ut over til enhver tid gjeldende ordning for utlegg og innkreving av utgifter i forbindelse med stevner og treningsleire, hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
 7. Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

IV. Årsmøte, styre, utvalg, mv.

§ 13 Årsmøtet

 1. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 2. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene pr e-mail og på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
 3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 4. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
 5. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens vedtekter. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 6. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i vedtekter eller bestemmelser som ikke er oppført på kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

 1. Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

 1. Årsmøtet skal:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle klubbens årsmelding.
  5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for klubbens aktivitet. Årsmøte kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
  8. Vedta klubbens budsjett
  9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg:
   1. Leder og nestleder
   2. Øvrige styremedlemmer og 1 varamedlem
   3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
   4. 2 revisorer
   5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
   6. Valgkomité med leder og 1 medlem og 1 varamedlem for neste
    årsmøte.
    Medlemmer i styret velges for to år. Leder og nestleder blir i tillegg personlig
    valgt med ett års funksjonstid. Leder og nestleder vil således kunne være på
    valg både som styremedlem og leder/nestleder. Alle andre verv velges for ett
    år.
 2. Leder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
  Deretter velges varamedlem. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold
  til stemmetall.
 3. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.
 4. Dersom årsmøtets saksliste ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende
  årsmøte. Slik innkalling skjer på to ukers varsel. Fortsettende årsmøte kan
  bare behandle saker som var med i godkjent saksliste for årsmøtet.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

 1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, forkastes og anses som ikke avgitt.
 3. Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

 1. Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:
  1. Vedtak av årsmøtet i klubben.
  2. Vedtak av styret i klubben.
  3. Vedtak av styre eller årsmøte/ting overordnet organisasjonsledd
  4. Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.
 2. Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene pr e-post og på klubbens hjemmeside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside eller på annen forsvarlig måte. Dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingspunktet.
 3. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Innkalling som i §1 og §2.
 4. Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.
 5. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18 Klubbens styre

 1. Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 2. Styret skal bestå av
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Sportslig leder
  4. Kasserer
  5. Sekretær
  6. 2 Styremedlemmer
  7. Varamedlem
 3. Styret skal:
  1. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  2. Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, samt en forsvarlig økonomistyring.
  3. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
  4. Representere klubben utad.
  5. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
  6. Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.
 4. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer

 1. Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
 2. Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.
 3. Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
  1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
  2. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
  3. Det årlige møtet skal:1 i. Behandle regnskap. ii. Behandle gruppens årsberetning. iii. Fastsette budsjett. iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
  4. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
  5. Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

V. Øvrige bestemmelser

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

 1. For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring

 1. Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
 2. Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
 3. I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
 4. Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av klubben selv.

§ 22 Oppløsning; Sammenslutning; Annet opphør

 1. Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
 2. Sammenslutning med andre klubb anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette klubben benyttes.
 3. Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.
 4. Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.