Dugnadspoeng er for tiden under utprøving på A-partiet og Elite-partiet. Les informasjonen under nøye. Poeng opparbeidet våren 2019 registreres av den enkelte familien og sendes til ansvarlig når sesongen er over. Poengene vil da sees over og systemet korrigeres. Det blir en ny prøveperiode høsten 2019, slik at vi kan ta en avgjørelse på årsmøtet 2020.

 

På denne siden finner du informasjon om hvordan dugnadsarbeidet er organisert i Svømmeklubben Poseidon. Kontaktinformasjon til ansvarlig finner du på siden kontakt oss.

Svømmeklubben Poseidon blir drevet av egeninnsats av medlemmer i klubben. Foreldre og foresatte sitter i styret, arrangerer stevner, er reiseledere på utenbys stevner, arrangerer treningsleirer m.m. Vi har mange arbeidsoppgaver i klubben, og skal vi greie å holde kostnadene nede er vi avhengig av at medlemmene m/familie stiller opp. Klubben er kort sagt drevet på dugnad.

I følge Norges idrettsforbund sine retningslinjer om dugnad kan ikke klubben kreve at noen stiller på dugnad, men dersom ingen hjelper til med sin del av dugnadsarbeider, vil alternativet være at arbeidet settes bort til noen mot betaling. I følge NIF sine retningslinjer kan utgiftene til dette dekkes via treningsavgift.

For at medlemmene våre skal ha valget mellom å hjelpe til eller betale, har klubben valg å legge kostnadene til dugnadsarbeid inn i treningsavgiften, med mulighet for reduksjon i treningsavgift for de som stiller opp som hjelpere.

Treningsavgift betales som tidligere hver vår og høst. Alle betaler treningsavgift minus den pris vi har satt til totalt dugnadsarbeid pr. sesong. Resterende sum, merket dugnadsarbeid, vil bli fakturert i mot slutten av sesongen om en ikke er med og jobber for felleskapet.

Dugnadsarbeidet er delt i to sesonger:

  • Høstsesong fra 01.08 til 31.12
  • Vårsesong fra 01.01 til 31.07

For å unngå å få faktura for resterende treningsavgift må en i løpet av året jobbe dugnad for det antall poeng som er angitt for partiet. Registreringen skal skje fortløpende, senest 31.12 (for høsten) og 30.06 (for våren).

Det er flere grunner til at året er delt i to sesonger:

  • Får en ikke tid å hjelpe alle poeng i første sesong, har en mulighet å ta dette igjen til våren.
  • Alle nye medlemmer får fritak første sesong, men kan bidra og få dette registrert
  • Treningsavgiften faktureres to ganger pr år, og det er da ønskelig at denne reduseres tilsvarende dugnadsarbeidet

Alle som ønsker en reduksjon av treningsavgiften kan bidra. Forutsetter at treningsavgiften er satt mtp dugnad – dette fremgår av prisliste.

Retningslinjer for dugnadsarbeidet

Alle medlemmer som ønsker å få redusert treningsavgiften kan bidra med dugnadsarbeid. Det er kun oppgavene som er definert i dugnadsoversikten som gir dugnadspoeng. Det er mulig å la familie bidra.

  • Alle nye medlemmer får fritak for dugnadsregistrering første sesong. Men selv om en har fritak er det mulighet for å være med på dugnad og registrere dette. Har du fritak f.eks vårsesongen og jobber i vårsesongen, vil da dette arbeidet være med å telle ned for de poengene som må registreres for høstsesongen (så lenge dugnadsarbeidet blir registrert via dugnadskalenderen)
  • Deltagere på svømmeskolen eller andre kurs er ikke med i ordningen og har dugnadsfritak. Ved overgang fra skole til treningsparti vil dugnadsregistreringen starte fra første hele sesong på treningsparti

Poengberegning og –registrering

Det kreves poeng pr aktiv svømmer pr sesong avhengig av hvilke parti barnet går på.

Parti Poeng pr sesong
A & A Elite Defineres etter endt prøveperiode
B Defineres etter endt prøveperiode
C Defineres etter endt prøveperiode

 

For familie med flere barn begrenses det oppad til et definert antall poeng pr sesong. Antall poeng bestemmes hvis systemet vedtas på årsmøtet 2020.

Klubben vil sende ut dugnadslister for de dugnadene det er behov for å koordinere og sikre nok ressurser. Det er likevel den enkelte medlems ansvar å sørge for at man er med i listene. Det er ikke klubben som er ansvarlig for at medlemmene står oppført på listene og får gjort sitt dugnadsarbeid.

Det blir kun gitt poeng for oppmøte og gjennomføring av dugnad.

Det blir også gitt dugnadspoeng for faste jobber eller oppgaver i klubben. Hvilke jobber dette gjelder for er spesifisert i oversikten nedenfor.

Hvordan holde oversikt over dine dugnadspoeng?

Det blir ikke lagt ut noe liste over hvem som har utført hvilke oppgaver, og hvor mange poeng hver enkelt familie har opptjent. Den enkelte må holde rede på dette selv. Om en ønsker kan en benytte registreringsskjema som ligger her på hjemmesiden.

Hva skjer om en ikke møter på valgt dugnad?

Om du er satt opp som hjelper på et stevne og blir forhindret til å delta, må du gi beskjed til den som fordeler oppgavene så snart som mulig, og helst senest dagen før. Det beste er om du skaffer en stedfortreder for deg, slik at det blir mindre ekstraarbeid for andre for å fylle opp din(e) oppgave(r). Gi beskjed til den som fordeler arbeidsoppgaver om hvem som blir din stedfortreder så snart dette er klart. Det gis kun dugnadspoeng for oppmøte.

Hvis medlemmet slutter

Alle gjennomførte dugnadsaktiviteter må registreres inn. Manglende poeng vil bli fakturert umiddelbart etter at vi har registrert utmelding.

Kontakt

Har du spørsmål – ta kontakt med ansvarlig for dugnadspoengene. Kontaktinformasjon ligger på siden kontakt oss.

Informasjonen på denne siden er også tilgjengelig i pdf-format, hvis du vil skrive den ut og lese analogt.